فروش اقساطی فروشگاه

با ورود به این بخش می توانید کد فروش
اقساطی را دریافت کنید و فرم محاسبه گر
و سود واریزی را مشاهده کنید

بخش اسمبل هوشمند

با ورود به این بخش می توانید قطعات
سیستم مورد نظر خودتان را انتخاب کنید

کیس های آماده

در این بخش می توانید متناسب با بودجه
و کار خود سیستم های آماده که توسط
متخصصین تو آراکس آماده شده است
را انتخاب و خریداری کنید

مراحل بعد از خرید سیستم

جمع آوری قطعات

قطعات  مطابق با فاکتور شما برای ورود به بخش اسمبل جمع آوری می شود

مونتاژ سیستم

قطعات بعد وارد شدن به بخش مونتاژ توسط متخصصین توس آراکس اسمبل می شود  و وارد بخش تست سیستم می شود 

تست سیستم

سیستم  بعد از مونتاژ به بخش تست سخت افزاری می رود و بعد از تست های لازمه به بخش بسته بندی می رود 

بسته بندی

سیستم بعد از تست های لازمه توسط بخش بسته بندی می شود و برای مشتری ارسال می شود 

نمونه های اسمبل شده توسط توس آراکس